DISCLAIMER – VRIJWARING

Met de grootste zorg en aandacht wordt deze site samengesteld, desondanks kan Fotograaf van Hoof en haar partners niet instaand van de voor volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Fotograaf van Hoof aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Fotograaf van Hoof kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Fotograaf van Hoof garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

Om u op de hoogte te houden wordt de informatie op deze site regelmatig aangevuld en/of aangepast. Fotograaf van Hoof behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

 

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Fotograaf van Hoof is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden,indien aanwezig,van de site die u bezoekt.